Bullret följer Skolverkets läroplan för förskolan. Detta innebär att vi har en traditionell pedagogik som utgår från barnens behov. Vi vill ge barnen trygghet, gemenskap och stödja och stimulera deras utveckling. Detta gör vi främst genom leken som vi anser har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Det är i leken som barnen tränar både sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga.

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån ett tema. Vi brukar utgå från en saga och dess figurer, genom figurernas olika karaktärer får vi med hela läroplanen. Barnen är med och utvecklar hur vi arbetar, vi fångar upp barnens intressen. Vi avslutar temat med en avslutningsfest för sagofigurerna. Utbildningen på förskolan genomföras i demokratiska former och lägger grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen som blev lag från årsskiftet 2020). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Vi får in lärandet som en naturlig del av vardagen, maten, tamburen är bland annat ställen där vi får en liten lugnare stund med barnen och där de får utmana sig själva.

Åldersintegrerat och uppdelat efter ålder

På Bullret har vi ofta aktiviteter som alla kan vara med på oavsett ålder – vi arbetar ”åldersintegrerat”. Men ibland brukar vi dela upp barnen i grupper efter deras ålder. De äldre barnen (Upptäckarna) och de yngre barnen (Nyfiken) har temadag uppdelad en gång i veckan. För barnen är det kul att ha en samling som är utifrån deras utveckling. Utgångspunkten är att de två olika grupperna skall ha ungefär samma inriktning, men detta kan ibland skilja sig åt då de har olika intressen och behov. Upptäckarna har mer om naturvetenskap och teknik, detta genom att göra olika experiment. Efter lunchen och vila har vi lite aktiviteter för våra fyra och femåringar. Där de får olika utmaningar i språk, matematik, teknik mm.

Utomhusaktiviteter

Vi är utomhus minst 1½ timme varje dag. Vår utegård är mysigt grön och kuperade, där finns det gungor, klätterställning, rutschkana, sandlåda och en lekstuga. Den fria leken är något vi värnar om. Leken stärker självkänslan hos barn, är mycket viktig för den sociala och empatiska utvecklingen, och ger en god grund för att utveckla fantasiförmågan. Ungefär en gång i veckan gör vi små utflykter, bland annat till skogen som finns i anslutning till förskolan, en lekplats, Bullaresjön som finns när och dit går vi året runt. Precis utanför vår mysiga ute gård finns det en kohage, så under vår, sommar och höst har vi korna runt oss. Detta uppskattas mycket av barnen.

Inomhusaktiviteter

Vi har många rum till våra olika aktiviteter. Dessa utvecklar vi kontinuerligt genom att möblerar om och anpassar varje rum till det barngruppen behöver just nu. Vi har allt från ett lugnt rum för stillsammare lekar och sagoläsning till rum där man kan få hoppa, dansa och springa. I vår ”ateljé” för skapande har barnen många möjligheter, bla. att måla, klippa, klistra, baka med playdo deg, skapa i lera. Vi finns alltid närvarande för att stötta barnen i deras lek, så att den utvecklas. En gång i veckan har vi lekgrupper där en vuxen är med och bestämmer lek och styr upp den för att sedan dra sig undan och finnas med till att sedan hjälpa dem att avsluta leken.